ข่าวกิจกรรมคณะ

จัดตั้งห้องปฏิบัติการการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking Laboratory : STL.)

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ อ.ดร.ศกลวรรณ พาเรือง ผศ.ดร.ปราโมทย์ วีรานุกูล ร่วมแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธิติ ธาราสุข ในการจัดตั้ง ห้องปฎิบัติการการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking Laboratory : STL.) โดยมีกรอบการดำเนินงานและวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้การคิดเชิงระบบในหลากหลายสาขา โดยในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นคณะที่ปรึกษา ซึ่งคาดว่าจะได้มีการดำเนินการวิจัยด้านวิชาการและความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป