ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะฯขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ว่าที่ร้อยโทณัฏฐกิตติ์ ฤทธิ์ทอง ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ว่าที่ร้อยโทณัฏฐกิตติ์ ฤทธิ์ทอง อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล
Scopus ระดับควอไทล์ 1 (Q1)
ของวารสาร Energies Volume 17 Issue 2 (January 2024)
ชื่อบทความวิจัย เรื่อง Optimization Design of Closed-Loop Thermosyphons :
Experimentation and Computational Fluid Dynamics Modeling