ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะฯ ปิดประชุมรับการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นประธาน ปิดประชุมรับการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยนายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และคณะผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องฯ เข้ารับการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567