ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะฯจัดประชุมรับทราบข้อตกลงประเมินผลการปฏิบัติราชการสายสนับสนุน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดประชุมรับทราบข้อตกลงประเมินผลการปฏิบัติราชการสายสนับสนุน รอบ 2 (1 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567) โดยมี อาจารย์สุนารี รชตรุจ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เป็นประธานการประชุม มีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567