ข่าวกิจกรรมคณะ

“อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งและพัฒนานวัตกรรมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ” (กิจกรรมที่ 2)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งและพัฒนานวัตกรรมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมหลักสูตรในการนำเทคโนโลยีมาควบคุมงานด้านการเกษตรอัจฉริยะ  นำโดย รศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และทีมวิทยากร พร้อมด้วยผู้ประกอบการด้านการเกษตร ไปยังธุรกิจของผู้ประกอบการด้านการเกษตรอัจฉริยะ พร้อมทั้งมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

  1. การต่ออุปกรณ์เซนเซอร์เข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐานระบบความปลอดภัยด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถป้องกันการเกิดอันตราย เช่น การต่ออุปกรณ์เซนเซอร์เข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อสั่งการทำงานในตำแหน่งที่ปลอดภัยและสายไฟร้อยท่อ, การวางปั้มน้ำที่มีระบบสายดินบนพื้นที่ปลอดภัย, การติดตั้งอุปกรณ์และสื่อสารข้อมูลแบบ RS485 ของอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับเกษตรอัจฉริยะ และทดสอบอุปกรณ์เซนเซอร์เข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อสั่งการทำงาน เป็นต้น
  2. การต่ออุปกรณ์และการประกอบตู้คอนโทรล มีขั้นตอนการจัดวางอุปกรณ์โมดูลต่างๆ ภายในตู้ เช่น โมดูลอ่านค่าเซนเซอร์, โมดูลควบคุมการเปิด-ปิดปั้มน้ำ, โมดูลควบคุมการเปิด-ปิดพัดลม (ในกรณีที่ติดตั้งในโรงเรือนที่ต้องการคุมอุณหภูมิ), โมดูลควบคุมหลอด LED ตามความเข้มของแสง และโมดูลควบคุมการแจ้งเตือนอุณหภูมิความชื้นสัมพันธ์ออนไลน์ เป็นต้น

โดยได้รับเกียรติการบรรยายเพิ่มเติมจาก คุณวิชญา ไตรโชค บรรยายให้ความรู้เพิ่มเติมในควบคุมการผลผลิตของพืชผลทางการเกษตร และควบคุมระบบพื้นที่การจัดการในการปลูกอย่างเป็นสัดส่วน และคุณประกอบ เซ็นเสถียร ที่ปรึกษาจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงได้ให้ความรู้ด้านการออกแบบการใช้พื้นที่เกษตรกสิกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการทำโรงเรือนให้เหมาะสมกับพื้นที่ พร้อมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในครั้งนี้ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2567