ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 จำนวนรับ 180 คน มีรายละเอียดดังนี้

📣📣 เรียน 1 ปีครึ่ง พร้อมฝึกสอนในภาคเรียนที่ 2 และ 3  ค่าเรียนตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 35,000 บาท

หมายเหตุ เมื่อสำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ต้องเข้าสู่กระบวนการ ดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามเกณฑ์คุรุสภาที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 1. ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร

ขั้นตอนที่ 2. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 21 เมษายน 2566

  1. รับสมัครทางเว็บไซต์ที่ https://www.rmutp.ac.th/รับสมัครนักศึกษา-ระดับบัณฑิต66 และเข้าสู่เมนูรับสมัครนักศึกษา และชําระเงินค่าสมัครที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสธนาคารตามที่กำหนด
  2. กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว และส่งเอกสารหลักฐานในการสมัครเรียนตามเอกสารแนบทางการสมัครออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ขั้นตอนที่ 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : วันที่ 24 เมษายน 2566

ลิงค์เข้าสอบ : แบบทดสอบข้อเขียน https://forms.gle/SagbpZSoqvaRoyPE8 ใน วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลาสอบ 09:00 – 11:00 น.

ขั้นตอนที่ 4. ประกาศขั้นตอนรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 27 เมษายน 2566

ขั้นตอนที่ 5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ : วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับรอง จากส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส่านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล เรือน (ส่านักงาน ก.พ.) โดยต้องได้รับการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาก่อนเข้าเรียนหลักสูตรนี้
  • กรณีไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน ต้องมีใบยืนยันหรือใบรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษา อนุญาตให้เข้าฝึกระหว่างเรียน และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของ คุรุสภา หรือ กรณีปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนในสถานศึกษา หากมีสัญญาจ้างที่ระบุต่าแหน่ง ครูผู้สอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้– 21 เมษายน 2566