ข่าวสารคณะ

ขอเชิญร่วมงานศึกษาครบ “พบแหล่งงาน”

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอเชิญร่วมงานศึกษาครบ “พบแหล่งงาน” วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งได้จัดงานขึ้นเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้หางานที่ตรงตามสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาตามศักยภาพของตนเองและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ *หมายเหตุ : เลื่อนจากวันที่ 28-29 เมษายน 2566

Link สำหรับการลงทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษาและมีความประสงค์สมัครงาน
Link สำหรับบริษัท/ห้างร้าน/องค์กร แจ้งความจำนงค์ร่วมเข้ารับสมัครพนักงาน