ข่าวสารคณะ

ประกาศการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 (ในรูปแบบ Online ผ่าน Google meet) ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น.