ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งกำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แจ้งกำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นครูมืออาชีพ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รหัส 64 ในรูปแบบออนไลน์ (ผ่าน Zoom Meeting)  ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565