ข่าวกิจกรรมคณะ

วิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้ดำเนินการจัดการวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

  • รองศาสตราจารย์ ดร.วิจารณ์ หวังดี ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • คุณกิตติวัฒน์ เซี่ยงฉิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2565