ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวเปิดงาน โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นครูมืออาชีพ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รหัส 64 ในรูปแบบออนไลน์ (ผ่าน Zoom Meeting)  ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565

  • กิจกรรมในช่วงเช้า จะเป็นการบรรยาย โดยท่านวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจัญบาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้ความรู้และบรรยาย หัวข้อ แนวทางการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 ซึ่งในการบรรยายได้ให้นักศึกษาทำข้อสอบ 100 ข้อ เพื่อเป็นแนวทางในการทำข้อสอบวัดความรู้ในการขอใบประกอบวิชาชีพ
  • กิจกรรมในช่วงบ่าย จะเป็นการบรรยาย โดยคุณธีรพัฏฐ์ กุลนันท์กาญจนา สถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม บริษัท ไอเมค อินโนเวชั่น จำกัด (iMAKE) ได้ให้ความรู้และบรรยาย หัวข้อ รูปแบบการสอน Active Learning ในการบรรยายได้ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของซอฟแวร์ สามารถการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการทำสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู