ข่าวกิจกรรมคณะ

วิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้ดำเนินการจัดการวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

  • ผศ.ดร.สาธิต โอวาทชัยพงศ์         ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • คุณสุภาพ อร่ามเจริญ             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • คุณพัดยศ สุวัณณะวยัคฆ์         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565