ข่าวสารคณะ

รับสมัคร นักศึกษาปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัคร นักศึกษาปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Master of Science in Technical Education (M.S. Tech.Ed.)
Program in Innovation and Industrial Technology
39 หน่วยกิต เรียน 2 ปี

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2565

เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมเครื่องจักรกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมแม่พิมพ์ และ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีแม่พิมพ์ เทคโนโลยียาง เทคโนโลยีเครื่องกลเรือ และ/หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่า โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

สมัครผ่านเว็บไซต์ https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
ชำระเงินค่าสมัครผ่าน เคาเตอร์เซอร์วิส หรือ ธนาคารกรุงศรีฯ ทุกสาขา
รอติดตามสถานการณ์ชำระเงินผ่านเว็บไซต์ (ข้อ 1) ภายใน 1 – 2 วันทำการ
ติดตามวันและเวลาการสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์ผ่านปฏิทินกำหนดการ

สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายวิชาการและวิจัย โทร 02-665-3777 ต่อ 7103-7104

https://line.me/R/ti/g/oJtJxEtonf