ข่าวกิจกรรมคณะ

ยินดีต้อนรับอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ยินดีต้อนรับอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

  • นายพีรภัทร โอวาทชัยพงศ์
  • ว่าที่ร้อยโท ณัฏฐกิตต์ ฤทธิ์ทอง