ข่าวสารคณะ

กำหนดการประเมินการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศปฎิทินกำหนดการประเมินการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564
โดยให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอน และให้อาจารย์ประเมินการสอน โดยให้ประเมินการเรียนการสอน โดยกำหนดให้ดำเนินการภายใน 14 วัน ก่อนวันประกาศผลการศึกษาทางเว็บไซด์