ข่าวสารคณะ

ประกาศเรื่อง การดำเนินการคืนเงินส่วนลดค่าเล่าเรียน

คณะครูศาสตร์อุตสาหกรรมขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบถึงการดำเนินการคืนเงินส่วนลดค่าเล่าเรียน​ตามรายละเอียดดังนี้

  • การคืนเงินส่วนลดในภาคการศึกษาที่ 2/ 2563 ได้ดำเนินการคืนเงินนักศึกษาครบเรียบร้อยแล้ว
  • สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/ 2564 อยู่ระหว่างการการอนุมัติวงเงินจากกระทรวง​อว.

ส่วนความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป โดยจะแจ้งผ่าน fb และ line หรือช่องทางต่าง ๆ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม