ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งโครงการมัชฉิมนิเทศ และโครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศแจ้งโครงการมัชฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 และโครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2/2564 ระดับปริญญาตรี