ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) จำนวนรับ 20 คน มีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนที่ 1.ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัคร

ขั้นตอนที่ 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและการสอบข้อเขียน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2563  เวลาในการสอบคัดเลือก  09.00- 11.00 น.  รวมเวลา 2 ชั่วโมง รหัสประจำตัวสอบ ทุกตัวเลข ไม่ต้องใส่ขีด (ดูจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ)

ขั้นตอนที่ 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่​ 28​ มิถุนายน​2563​ เวลา​ 9.00​ น.​ เป็นต้นไป

ขั้นตอนที่ 4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

เปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับรอง จากส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส่านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล เรือน (ส่านักงาน ก.พ.) โดยต้องได้รับการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาก่อนเข้าเรียนหลักสูตรนี้
  • กรณีไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน ต้องมีใบยืนยันหรือใบรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษา อนุญาตให้เข้าฝึกระหว่างเรียน และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของ คุรุสภา หรือ กรณีปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนในสถานศึกษา หากมีสัญญาจ้างที่ระบุต่าแหน่ง ครูผู้สอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2563 (เวลาราชการ)

1. รับสมัครทางเว็บไซต์ที่ http://rmutp.ac.th เข้าสู่เมนูรับสมัครนักศึกษา http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
2. ชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ่านวน 500 บาท
3. ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ ที่งานทะเบียน ชั้น 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร