ขั้นตอนที่  3  กำหนดการและรายละเอียดในการเข้าสอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนที่  3  กำหนดการและรายละเอียดในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่​ 28​ มิถุนายน​2563​ เวลา​ 9.00​ น.​ เป็นต้นไป

ขั้นตอนในการเข้าสอบสัมภาษณ์ 

  1. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ สามารถสแกน QR code ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
  2. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์  ต้องตรวจสอบข้อมูลเวลาในการเข้าสอบ  ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  3. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้า QR  Code  line  และรอเรียกคิว ตามระยะเวลาที่กำหนด
  4. หากเกิดข้อผิดพลาดจากอินเตอร์เน็ต หรือการเข้าระบบ QR  Code  line ทางมหาวิทยาลัยถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ และไม่อนุญาตให้สอบภายหลัง