กำหนดการปฐมนิเทศ หลักสูตรป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30น. เป็นต้นไป

** ให้นักศึกษา ทำให้ครบทั้ง 3 ขั้นตอน ดังนี้

  1. ให้นักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  เข้า  Google  Meet กลุ่มใหญ่ เพื่อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพบผู้บริหาร (ต้องเข้าทุกคน) เวลา  16.30 น. รหัสเข้าการปฐมนิเทศ  รหัสของชั้นเรียน  33qszhx

2. ให้นักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  เข้า  Google  Meet กลุ่มย่อย เพื่อพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามบัญชีรายชื่อ กลุ่มที่ 1 – กลุ่ม 6 (ต้องเข้าทุกคน) เวลา  17.00 – 18.00 น.

3.ให้นักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เข้า ID-line  ตามบัญชีรายชื่อ  สำหรับกลุ่ม line นี้  จะเป็นกลุ่มเพื่อสอบถามข้อมูลของนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา  ตลอดจน 3 ภาคการศึกษา