อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หัวหน้าสาขา : ดร.วรเอก อินทขันตี

- ปร.ด. บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
- ค.อ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
- ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล

- ค.อ.ม.เครื่องกล
- ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์

- M.M. Master in Management
- วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งทอ
รองแผน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ ชูสิทธิ์

- ปร.ด. นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
- ค.อ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
- ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ตฤณ ดิษฐลำภู

- ค.อ.บ.อุตสาหการ
อาจารย์วันรักษ์ ศรีสังข์

- ค.อ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ
- ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ชลธิศ ปิติภูมิสุขสันต์

- ว.ศ.บ วิศวกรรมการผลิต
- ค.อ.บ.วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ