สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ดร.วรเอก อินทขันตี : หัวหน้าสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล : อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ ชูสิทธิ์ : อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ตฤณ ดิษฐลำภู : อาจารย์ประจำสาขา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ : อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์วันรักษ์ ศรีสังข์ : อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ชลธิศ ปิติภูมิสุขสันต์ : อาจารย์ประจำสาขา