หน่วยงานภายในคณะ

  • งานสารบรรณ   
  • งานบุคลากร
  • งานการเงิน / บัญชี
  • งานพัสดุ
  • งานประชาสัมพันธ์
  • งานเอกสารการพิมพ์
  • งานอาคารสถานที่
  • งานยานพาหนะ