หน้าแรก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 38-39

ประกาศเตือนให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคสมทบ

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่30 ประจำปีการศึกษา 2558

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการบูรณาการด้านทักษะคอมพิวเตอร์ในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาและสถานศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ประกาศเตือนเรื่องแจ้งสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศแจ้ง เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ประกาศแจ้งถึงนักศึกษาป.บัณฑิต เข้าร่วมงานปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ข่าวกิจกรรม

โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพวิธีการพูดที่มีเสน่ห์

โครงการตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โครงการศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมประเพณีชุมชนในประวัติศาสตร์

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โครงการการพัฒนาการบริหารจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาสถาบันสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านระบบด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 19

โครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ ครูของแผ่นดิน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ รศ.เทื้อน ทองแก้ว