หน้าแรก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ

กำหนดตรวจโรคและเอกซเรย์ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศแจ้งกำหนดวันและเวลาการตรวจสภาพนักศึกษาและรับบัตรอนุญาตเข้าห้องสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (กรณีพิเศษ งาน 13 ปี Rmutp)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศแจ้งกำหนดการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคสมทบ

ประกาศแจ้งขอพบนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคปกติ/ภาคสมทบ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ข่าวกิจกรรม

โครงการถ่ายทอดความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและการสาธิตการป้องกันเกี่ยวกับอัคคีภัย

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการทำงานเป็นทีม

งานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

ประชุมวาระเปิดภาคการศึกษา 2/2560

ปฐมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560

งานเกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี 2560

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560