หน้าแรก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์

ประกาศเรื่องขอเปิดรายวิชา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๕๙ สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือนักศึกษาตกค้างชั้นปีสุดท้าย ระดับปริญญาตรี

ประกาศแจ้งถึงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม ภาคการศึกษาที่ 3/2559

ประกาศแจ้งให้นักศึกษาทำแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร และระบบงานทะเบียน

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (ปริญญาตรี)

ประกาศแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศก่อนนักศึกษาออกฝึกงานของภาคเรียนที่ 3/2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ

ประกาศเรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่30 ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวกิจกรรม

โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559

โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพวิธีการพูดที่มีเสน่ห์

โครงการตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โครงการศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมประเพณีชุมชนในประวัติศาสตร์

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โครงการการพัฒนาการบริหารจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาสถาบันสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านระบบด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา