หน้าแรก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2560 ระดับปริญญาตรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบ TCAS 5 , ผู้สมัครที่มีความบกพร่องด้านการได้ยิน และ รอบรับตรงรอบที่ 2

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 4

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 (วุฒิ ปวช.-ปวส)

กำหนดพิธิพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลยุคดิจิทัล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมบริจาคเก้าอี้เลคเชอร์ 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะครุศาตร์อตสาหกรรม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้อย่างมืออาชีพ

การวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560

โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริฯ