หน้าแรก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข่าวสารคณะ

ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1 ตำแหน่ง

ประกาศเรื่องการแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี ระบบโควตา รอบ 2 ปีการศึกษา 2561 (วุฒิ ปวช.-ปวส)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 56-59

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปวช. และ ปวส. เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ประเภทรับตรง

ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศก์การฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรม (ฝึกงาน ภาคฤดูร้อน) ภาคเรียนที่3/2560 ระดับปริญญาตรี

ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่1/2561 ระดับปริญญาตรี

ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้อย่างมืออาชีพ

การวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560

โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริฯ

โครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (กิจกรรมที่ 1)

โครงการถ่ายทอดความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและการสาธิตการป้องกันเกี่ยวกับอัคคีภัย

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ