หน้าแรก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 56-59

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปวช. และ ปวส. เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ประเภทรับตรง

ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศก์การฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรม (ฝึกงาน ภาคฤดูร้อน) ภาคเรียนที่3/2560 ระดับปริญญาตรี

ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่1/2561 ระดับปริญญาตรี

ประกาศรายวิชาเปิดการเรียน-การสอน ภาคเรียนที่ 3 /2560 (สำหรับนักศึกษาตกค้าง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

กำหนดตรวจโรคและเอกซเรย์ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวกิจกรรม

การวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560

โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริฯ

โครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (กิจกรรมที่ 1)

โครงการถ่ายทอดความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและการสาธิตการป้องกันเกี่ยวกับอัคคีภัย

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการทำงานเป็นทีม