หน้าแรก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข่าวสารคณะ

ข่าวสารนศ

ประกาศแจ้งให้เข้าประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร

WEB

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีกาศึกษา 2560 ภาคปกติ

%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7

ร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข่าวป_ตรี

ประกาศแจ้งตารางการนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2/2559

WEB

ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ

ข่าวป_ตรี

ประกาศเตือนให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559

ข่าวป_ตรี

ประกาศแจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2558 มารับใบรายงานผลการศึกษา

ใบกค

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 36

ข่าวป_ตรี

ประกาศเรื่องการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวกิจกรรม

c_3321

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ถวายพ่อหลวง

%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ตฤณ ดิษฐลำภู ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

s__129531907

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโครงการ “Make Life’s Journey Better”

c_0228

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

c_0188

งานเกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี 2559

c_0128

โครงการมัชฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558

c_0115

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดประชุมเพื่อหาแนวทางมาตรการป้องกันนักศึกษาทะเลาะวิวาท

c_0082

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558

c_0004

โครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระยะที่ 3 ศึกษาความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ (วิพากษ์หลักสูตร)