หน้าแรก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข่าวสารคณะ

แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ

ประกาศแจ้งกำหนดการงานมัชฌิมนิเทศ นักศึกษาฝึกสอน ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ประกาศแจ้งถึงนักศึกษาที่ต้องการแจ้งจบสำเร็จการศึกษาใน ภาคเรียนที่ 1/2560

ประกาศแจ้งถึงนักศึกษาให้เข้าไปตรวจสอบรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียน

ประกาศผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา

ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 43-44

ข่าวกิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560

พิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ ระยะ 5 ปี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการฝึกอบรมการใช้นวัตกรรมเชิงปฏิบัติการควบคุมระบบไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม

ปฐมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการพัฒนานักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ ระยะที่ 2