หน้าแรก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข่าวสารคณะ

ข่าวป_ตรี

ประกาศเรื่องการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวป_ตรี

ประกาศกำหนดการฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรม ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน /2559

WEB

ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ

365x150

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ใบกค

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 35

ข่าวป_บัณฑิต

ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

ข่าวป_ตรี

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวป_ตรี

ประกาศแจ้งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ข่าวป_ตรี

ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวกิจกรรม

c_0082

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558

c_0004

โครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระยะที่ 3 ศึกษาความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ (วิพากษ์หลักสูตร)

C_0171

งานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

C_0014

โครงการปฐมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559

205188

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ

C_0195

พิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

C_0096

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

C_0059

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประชุมมาตรการในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และซ้อมเชียร์

C_0067

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลยุคดิจิตอล