ข่าวประกาศ
ข่าวกิจกรรม
 • menu 1
  • 1งานวิจัยและพัฒนา
  • 1ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
  • 2เครือข่าย
  • 3ผลงานทางวิชาการ
  • 4โทรทัศน์ครู
  • 5ระบบประเมิน
 • menu 2
  • 2ประกันคุณภาพการศึกษา
  • 3KM
  • 4งานสหกิจ
  • 4วิชาชีพครู
  • 5กยศ
  • 6สโมสรนักศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีพครู ประจําปีการศึกษา 2558

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย

โทร 02-282-9009-15 ต่อ 7103-7104

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 เมษายน 2558 หรือดาวน์โหลดใบสมัคร click

 

แจ้งเลื่อนกำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน ปีการศึกษา 2557

จากเดิมวันที่ 2 มีนาคม 2558 เป็น วันที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุม B 601 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม