หน้าแรก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข่าวสารคณะ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศแจ้งกำหนดการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคสมทบ

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 4 ตำแหน่ง

ประกาศแจ้งขอพบนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคปกติ/ภาคสมทบ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 48-55

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) ระดับปวช/ปวส และ ม.6 (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

ครูคืนถิ่นปี61

ข่าวกิจกรรม

โครงการเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการทำงานเป็นทีม

งานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

ประชุมวาระเปิดภาคการศึกษา 2/2560

ปฐมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560

งานเกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี 2560

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560

ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560

พิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560