หน้าแรก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข่าวสารคณะ

ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคปกติ กรณีพิเศษ (เพิ่มเติม)

ข่าวป_ตรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคสมทบ ระบบโควตา

ข่าวสารนศ

แจ้งถึงนักศึกษาให้เข้าประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการของมหาวิทยาลัย

ใบกค

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 32

ข่าวป_ตรี

แจ้งสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ข่าวป_บัณฑิต

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เปิดแจ้งความจำนงค์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวป_ตรี

ขอความร่วมมือนักศึกษา กรอกระบบภาวะการมีงานของบัณฑิต

ข่าวประกาศ

ประกาศรักษาการคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม