หน้าแรก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้ง เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ประกาศแจ้งถึงนักศึกษาป.บัณฑิต เข้าร่วมงานปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นกรณีพิเศษ (โควตา)

ประกาศแจ้งถึงนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ประกาศแจ้งเรื่องการลงทะเบียนล่าช้า

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 37

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศแจ้งให้เข้าประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร

ร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข่าวกิจกรรม

โครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ ครูของแผ่นดิน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ รศ.เทื้อน ทองแก้ว

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ถวายพ่อหลวง

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ตฤณ ดิษฐลำภู ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโครงการ “Make Life’s Journey Better”

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

งานเกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี 2559

โครงการมัชฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดประชุมเพื่อหาแนวทางมาตรการป้องกันนักศึกษาทะเลาะวิวาท