ข่าวประกาศ
ข่าวกิจกรรม
 • งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2556 โดยมีผศ.ดร.สมศักดิ์ สงวนเดือน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นประธานเปิดงาน และนายวีระ พันธ์สวัสดิ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้นักศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกไปฝึกงานในสถานประกอบการ […]

  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2557

  งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2556 โดยมีผศ.ดร.สมศักดิ์ สงวนเดือน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นประธานเปิดงาน และนายวีระ พันธ์สวัสดิ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้นักศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกไปฝึกงานในสถานประกอบการ […]

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดประชุมพัฒนาวินัยนักศึกษา นำโดยนายพิสิฐ สอนละ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานการประชุม และผศ.ดร.นุชนารถ ผ่องพุฒิ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา และตัวแทนนักศึกษาทุกสาขาวิชา […]

  ประชุมพัฒนาวินัยนักศึกษา

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดประชุมพัฒนาวินัยนักศึกษา นำโดยนายพิสิฐ สอนละ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานการประชุม และผศ.ดร.นุชนารถ ผ่องพุฒิ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา และตัวแทนนักศึกษาทุกสาขาวิชา […]

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธและรดน้ำขอพรจากท่านครูบาอาจารย์และศิษย์เก่าอาวุโส นำโดย ผศ.ดร.นุชนารถ ผ่องพุฒิ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมพร้อมคณะผู้บริหาร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2558 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและความเป็นสิริมงคล ทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อคณะผู้บริหารและบุคลากรเจ้าหน้าที่ของ […]

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2558

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธและรดน้ำขอพรจากท่านครูบาอาจารย์และศิษย์เก่าอาวุโส นำโดย ผศ.ดร.นุชนารถ ผ่องพุฒิ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมพร้อมคณะผู้บริหาร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2558 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและความเป็นสิริมงคล ทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อคณะผู้บริหารและบุคลากรเจ้าหน้าที่ของ […]

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ โดย ผศ.ดร.นุชนารถ ผ่องพุฒิ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการบริหารคณะและคณาจารย์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ […]

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ โดย ผศ.ดร.นุชนารถ ผ่องพุฒิ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการบริหารคณะและคณาจารย์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ […]

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมีบุคลากรอาจารย์และเจ้าหน้าที่และคณะนักศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และสร้างจิตสำนึกให้กับนักศึกษาในเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ […]

  โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมีบุคลากรอาจารย์และเจ้าหน้าที่และคณะนักศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และสร้างจิตสำนึกให้กับนักศึกษาในเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ […]

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการค่ายพัฒนาจิต พัฒนาชีวิต บ่มเพาะความเป็นครูให้แก่นักศึกษาทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการส่งเสริม ความตระหนัก ปลูกฝังจิตสำนึก ที่สามารถนำองค์ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู ทัศนคติและบุคลิกภาพเกี่ยวกับความเป็นครูมืออาชีพ มีผู้เข้าร่วมจำนวน […]

  โครงการค่ายพัฒนาจิต พัฒนาชีวิต บ่มเพาะความเป็นครู

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการค่ายพัฒนาจิต พัฒนาชีวิต บ่มเพาะความเป็นครูให้แก่นักศึกษาทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการส่งเสริม ความตระหนัก ปลูกฝังจิตสำนึก ที่สามารถนำองค์ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู ทัศนคติและบุคลิกภาพเกี่ยวกับความเป็นครูมืออาชีพ มีผู้เข้าร่วมจำนวน […]

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยในภาคเช้ามี ผศ.ดวงแข สุขโข ผู้อำนวยการศูนย์กลางจัดการความรู้ มทร.พระนคร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ […]

  โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยในภาคเช้ามี ผศ.ดวงแข สุขโข ผู้อำนวยการศูนย์กลางจัดการความรู้ มทร.พระนคร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ […]

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 นำโดยผศ.ดร.นุชนารถ ผ่องพุฒิ […]

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 นำโดยผศ.ดร.นุชนารถ ผ่องพุฒิ […]

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผศ.ดร.นุชนารถ ผ่องพุฒิ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือของบุคลากรในคณะทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพด้านทักษะ และนายสามารถ แสงรินทร์ […]

  โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผศ.ดร.นุชนารถ ผ่องพุฒิ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือของบุคลากรในคณะทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพด้านทักษะ และนายสามารถ แสงรินทร์ […]

 • menu 1
  • 1งานวิจัยและพัฒนา
  • 1ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
  • 2เครือข่าย
  • 3ผลงานทางวิชาการ
  • 4โทรทัศน์ครู
  • 5ระบบประเมิน
 • menu 2
  • 2ประกันคุณภาพการศึกษา
  • 3KM
  • 4งานสหกิจ
  • 4วิชาชีพครู
  • 5กยศ
  • 6สโมสรนักศึกษา