หน้าแรก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข่าวสารคณะ

ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคล เพื่อรับลูกจ้างชั่วคราวของ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน  2  อัตรา

ข่าวสารนศ

แจ้งข่าวถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรี เรื่องฝึกสอนและฝึกงาน

ข่าวประกาศ

แจ้งหลักเกณฑ์การทำสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559

นักศึกษา11

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวสารนศ

ประกาศขั้นตอนการขอรับใบประกอบวิชาชีพ (ก.ค.)

เอกสาร

แบบฟอร์มคำเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ข่าวป_ตรี

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ค้างชำระ ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 /2558 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข่าวสารนศ

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ยังไม่ได้กรอกประวัติในฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ข่าวกิจกรรม

C_0055

งานเกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี 2558

C_0007

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557

C_0050

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมเป็นตัวแทนรับมอบเครื่องยนต์ HONDA WAVE 110 i และทุนการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง

C_0002

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557

C_0120

พิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2558

C_0094

โครงการปฐมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558

C_0058

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557

C_0018

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2557