หน้าแรก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข่าวสารคณะ

แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศแจ้งถึงนักศึกษาให้เข้าไปตรวจสอบรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียน

ประกาศผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา

ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 43-44

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่3/2560

ประกาศขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ของ ของสาขาวิชาเทคนิคศึกษา ครั้งที่2/2560

ข่าวกิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560

พิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ ระยะ 5 ปี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการฝึกอบรมการใช้นวัตกรรมเชิงปฏิบัติการควบคุมระบบไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม

ปฐมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการพัฒนานักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ ระยะที่ 2