หน้าแรก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข่าวสารคณะ

ประกาศขยายเวลาการประกวดผลงานเพื่อความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ประกาศแจ้งให้นศ.หลักสูตรป.บัณฑิต ยื่นหลักฐานขอใบประกอบวิชาชีพครู

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ

แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรป.บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2560

ประกาศขยายเวลาการประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 46

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันวิชาการ “Teaching Academy 2561”

ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ข่าวกิจกรรม

งานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

ประชุมวาระเปิดภาคการศึกษา 2/2560

ปฐมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560

งานเกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี 2560

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560

ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560

พิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ ระยะ 5 ปี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559