หน้าแรก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน) ล่าช้า

ประกาศเรื่อง แจ้งสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559

ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 3/2559

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รับตรง) รอบ 2 ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 40

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์

ประกาศเรื่องขอเปิดรายวิชา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๕๙ สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือนักศึกษาตกค้างชั้นปีสุดท้าย ระดับปริญญาตรี

ข่าวกิจกรรม

โครงการครูช่างรวมใจสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีที่ 3

โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559

โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพวิธีการพูดที่มีเสน่ห์

โครงการตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โครงการศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมประเพณีชุมชนในประวัติศาสตร์

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โครงการการพัฒนาการบริหารจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาสถาบันสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้