หน้าแรก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข่าวสารคณะ

ข่าวป_บัณฑิต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 2

ข่าวประกาศ

ประกาศขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี2559

ข่าวป_ตรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ภาคสมทบ

ข่าวป_ตรี

ประกาศขั้นตอนการดำเนินการสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558

ข่าวป_ตรี

กำหนดการ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

6351

ประชาสัมพันธ์ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ข่าวป_บัณฑิต

ประกาศรายชื่อนักศึกษาและสถานศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 UPDATE

ข่าวป_บัณฑิต

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ข่าวป_ตรี

กำหนดการลงทะเบียนภาค 1/2559 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3, 4,และนักศึกษาตกค้าง

ข่าวกิจกรรม

C_0263

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการทำงานเป็นทีมและการร่วมวางแผนปฏิบัติราชการภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

C_0126

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตเทเวศร์ ครบรอบ 68 ปี ประจำปี 2559

C_0023

โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน (ระยะที่1)

CF3198

โครงการครูช่างรวมใจสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีที่ 2

pic655

ขอแสดงความเสียใจ ต่อการจากไปของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนารถ ผ่องพุฒิ

5161_o

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมเป็นเกียรติในบันทึกลงนามความเข้าใจ (MOU) ด้านการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอ

C_0001

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมการกระชุมพิจารณา”ร่างคู่มือรับน้องเชิงสร้างสรรค์”ครั้งที่ 1/2559

C_0111

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

แสดงความยินดี3-6

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์