หน้าแรก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 42

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ประกาศกำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศกำหนดการขึ้นทะเบียน – ลงทะเบียน และปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศแจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา ฤดูร้อน/2559

ประกาศขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ประชาสัมพันธ์กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ข่าวกิจกรรม

โครงการการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการทำงานเป็นทีม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โครงการครูช่างรวมใจสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีที่ 3

โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559

โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีของครู

โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพวิธีการพูดที่มีเสน่ห์