หน้าแรก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข่าวสารนักศึกษา

ข่าวบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคล เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558

ข่าวประกาศ

แจ้งให้นักศึกษาและบุคลากรตอบแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ “อัตลักษณ์และเอกลักษณ์”

ข่าวป_ตรี

ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา,กำหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

ใบกค

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 23

ข่าวป_ตรี

นักศึกษากรอกฐานข้อมูล CDS (Common Data Set) ปีการศึกษา 2557

ข่าวป_ตรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (อี.เทค) ประจำปีการศึกษา 2558

รับสมัครนักศึกษา58

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รับตรง) รอบ 2 ระดับปริญญาตรีประจําปีการศึกษา 2558

ข่าวป_บัณฑิต

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ครั้งที่ 3/58 (เพิ่มเติม)

ข่าวกิจกรรม

iC_0009

ขอแสดงความยินดีกับ นาวสาว พัชรียา จาดสกุล นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

C_0229

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มทร.พระนคร กับโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

C_0180

“จิบน้ำชา เสวนาภาพลักษณ์” คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม

C_0024

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปรับปรุงงาน (Improvement plan)

64688

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง

G_0165

โครงการครูช่างรวมใจปลูกต้นไม้ตามรอยครูของแผ่นดิน

C_0214

โครงการฝึกอบรมด้านระบบเครื่องกัดซีเอ็นซีและเครื่องกลึงซีเอ็นซี

C_0197

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มทร.พระนคร กับ 4 สถาบัน