ข่าวประกาศ
ข่าวกิจกรรม
 • menu 1
  • 1งานวิจัยและพัฒนา
  • 1ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
  • 2เครือข่าย
  • 3ผลงานทางวิชาการ
  • 4โทรทัศน์ครู
  • 5ระบบประเมิน
 • menu 2
  • 2ประกันคุณภาพการศึกษา
  • 3KM
  • 4งานสหกิจ
  • 4วิชาชีพครู
  • 5กยศ
  • 6สโมสรนักศึกษา

*ประกาศขอเลื่อนกำหนดการจัดสัมมนา "โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กรฯ"

เดิมวันที่ 26-28 มีนาคม เป็นวันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 601

 

 *ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเจ้าหน้าที่ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมหัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์