หน้าแรก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข่าวสารคณะ

ข่าวป_ตรี

ประกาศเรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (นอกสถานที่ตั้ง) ภาคเรียนที่ 3/2558

ข่าวป_ตรี

ประกาศรายวิชาเปิดเรียนภาคเรียน 3/2558

ข่าวป_ตรี

ประกาศเตือนเรื่องการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข่าวป_ตรี

ตารางการออกนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 1/2559

ข่าวป_ตรี

ตารางการออกนิเทศ นักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรม ภาคการศึกษาที่ 3/2558

0680

ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคสมทบ (ในสถานที่ตั้ง)

ข่าวป_ตรี

ประกาศกำหนดการลงทะเบียนวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู1

ข่าวป_ตรี

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคสมทบในสถานที่ตั้ง)

ข่าวกิจกรรม

C_0225

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558

C_0136

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2558

C_0116

โครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559

C_0098

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมโครงการ “ราชมงคลพระนครร่วมใจ ประหยัดน้ำ ต้านภัยแล้ง”

0995_n

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559

C09363

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ลักษณะโครงการ

C09693

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการประยุกต์ใช้งาน PLC ในการควบคุมระบบนิวเมติกส์อุตสาหกรรม

G_2332

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมแข่งขัน Shell Eco-Marathon Asia 2016