หน้าแรก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข่าวสารคณะ

ข่าวป_ตรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคสมทบ ณ ศูนย์นอกที่ตั้ง (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี (เพิ่มเติม)

ข่าวป_บัณฑิต

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการ MOU

ใบกค

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 25

ข่าวประกาศ

ประกาศแจ้งนักศึกษาพ้นสภาพ

ข่าวประกาศ

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

รับสมัครนักศึกษา58

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รับตรง) รอบ 3 ระดับปริญญาตรีประจําปีการศึกษา 2558

ข่าวป_ตรี

กำหนดการจัดกิจกรรมของนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร. พระนคร ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคล เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558

ข่าวกิจกรรม

C_0003

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการติดตามประเมินผลกระบวนการผลิตตามสภาพจริง

C_0049

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มุ่งสู่การประกันคุณภาพการศึกษาของอาเซียน

C_0091

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตเทเวศร์ ครบรอบ 67 ปี ประจำปี 2558

C_0061

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

iC_0009

ขอแสดงความยินดีกับ นาวสาว พัชรียา จาดสกุล นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

C_0229

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มทร.พระนคร กับโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

C_0180

“จิบน้ำชา เสวนาภาพลักษณ์” คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม

C_0024

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปรับปรุงงาน (Improvement plan)