หน้าแรก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข่าวสารคณะ

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

กำหนดพิธิพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 (วุฒิ ปวช.-ปวส)

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ระดับปริญญาตรี(รอบที่ 2)

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2561 รอบรับตรงร่วมกัน

ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1 ตำแหน่ง

ประกาศขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี 2560

ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ข่าวกิจกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมบริจาคเก้าอี้เลคเชอร์ 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะครุศาตร์อตสาหกรรม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้อย่างมืออาชีพ

การวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560

โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริฯ

โครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (กิจกรรมที่ 1)