หน้าแรก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข่าวสารคณะ

ประกาศเรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่30 ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (ปริญญาตรี)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ

ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2559

ประกาศแจ้งให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (สพฐ) ปีการศึกษา 2559

ประกาศโครงการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปีสุดท้าย

ประกาศแจ้งถึงนักศึกษากลุ่ม คอ.บ. ไฟฟ้า 56, อิเล็ก 56, คอมพิวเตอร์ 56

ประกาศแจ้งกำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวกิจกรรม

โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพวิธีการพูดที่มีเสน่ห์

โครงการตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โครงการศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมประเพณีชุมชนในประวัติศาสตร์

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โครงการการพัฒนาการบริหารจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาสถาบันสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านระบบด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 19

โครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ ครูของแผ่นดิน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ รศ.เทื้อน ทองแก้ว