หน้าแรก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข่าวสารคณะ

ประกาศเรื่องการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่3/2560

ประกาศขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ของ ของสาขาวิชาเทคนิคศึกษา ครั้งที่2/2560

ประกาศ เรื่อง บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 42

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ประกาศกำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวกิจกรรม

พิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ ระยะ 5 ปี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการฝึกอบรมการใช้นวัตกรรมเชิงปฏิบัติการควบคุมระบบไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม

ปฐมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการพัฒนานักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ ระยะที่ 2

โครงการการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง