หน้าแรก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข่าวสารคณะ

ใบกค

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 35

ข่าวป_บัณฑิต

ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

ข่าวป_ตรี

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวป_ตรี

ประกาศแจ้งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ข่าวป_ตรี

ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวประกาศ

ประกาศขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี2559

ข่าวป_ตรี

ประกาศขั้นตอนการดำเนินการสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558

ข่าวป_ตรี

กำหนดการ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

6351

ประชาสัมพันธ์ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ข่าวกิจกรรม

C_0014

โครงการปฐมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559

205188

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ

C_0195

พิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

C_0096

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

C_0059

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประชุมมาตรการในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และซ้อมเชียร์

C_0067

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลยุคดิจิตอล

C_0009

ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

C_0466

โครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

c_4876_o

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558