ข่าวสารคณะ

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท Fast Track ประจำปีการศึกษา 2567

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท Fast Track ประจำปีการศึกษา 2567