ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู […]

ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปี ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่มีต่อการบริการ ประจำปีการศึกษา 2564 […]

ประกาศแจ้งกำหนดการลงทะเบียน หลักสูตรป.บัณฑิต ปีการศึกษา1/2565

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศ แจ้งเรื่องการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู […]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565 […]