ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินคืน​ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ในวิกฤตโควิด-19 ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 จึงได้เปิดให้นักศึกษาเข้าไปลงทะเบียนรับเงินคืนค่าจัดการศึกษา และเงินสนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ตในระบบ  […]

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (รับตรง) รอบ 3

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (รับตรง) รอบ 3 […]

ประกาศแจ้งปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศแจ้ง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี […]

รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรป.บัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู […]

ประกาศให้นักศึกษากรอกแบบสำรวจรายวิชาที่ต้องการเปิดเรียนของนักศึกษาตกค้าง

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีความประสงค์ขอสำรวจรายวิชาที่ต้องการเปิดเรียนของนักศึกษาตกค้าง ที่ไม่มีรายวิชาในแผนการเรียนที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ […]

ประกาศแจ้งนักศึกษากรอกแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  แจ้งนักศึกษากรอกแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของ มทร.พระนคร สำหรับนักศึกษา ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 […]