ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 77,78

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

*ขั้นตอนการขอรับใบประกอบวิชาชีพ (ก.ค.)* รอบที่ 78 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” […]

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี (ระบบโควตา)

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (ระบบโควตา) […]

ประกาศแจ้งกำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศ แจ้งเรื่องการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคสมทบ […]

ประกาศแจ้ง การเข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นปีสุดท้าย (คอบ.59 และ​ อสบ.​61)

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศเรื่องการเข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษชั้นปีสุดท้าย (คอบ.59 และ​ อสบ.​61) […]

ประกาศรับใบรายงานผลการศึกษา และนัดทำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู)

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศแจ้งรับใบรายงานผลการศึกษา และนัดทำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู) ในวันที่ […]