กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ […]

ประกาศเตือนให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับปริญญาตรี

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศเตือนให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับปริญญาตรี […]

ประกาศให้นักศึกษายื่นขอใบอนุญาตกค. ระดับปริญญาตรี

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

ประกาศสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 75

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

*ขั้นตอนการขอรับใบประกอบวิชาชีพ (ก.ค.)* รอบที่ 75 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” […]

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2561 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

  ขอความร่วมมือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตผ่านระบบออนไลน์ของมทร.พระนครที่ http://job.rmutp.ac.th […]