ประกาศรับใบรายงานผลการศึกษา และนัดทำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู)

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศแจ้งรับใบรายงานผลการศึกษา และนัดทำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู) ในวันที่ […]

ประกาศแจ้งนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/62

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

ประกาศ ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2562 เปิดให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนแล้ว(ด่วนที่สุด) […]

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี (ระบบโควตา)

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (ระบบโควตา) […]

กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ […]

ประกาศเตือนให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับปริญญาตรี

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศเตือนให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับปริญญาตรี […]

ประกาศให้นักศึกษายื่นขอใบอนุญาตกค. ระดับปริญญาตรี

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

ประกาศสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว […]