ประกาศแจ้งถึงนักศึกษาที่สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษคะแนนไม่ถึง 60 จาก 120

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุสาสตร์อุตสาหกรรม ขอแจ้งประกาศจากสถาบันภาษา ซึ่งได้ดำเนินการการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ และการทดสอบท้ายบทเรียน สำหรับนักศึกษารหัส […]

ประกาศกำหนดการพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าเทอมผ่อนผัน ภาคการศึกษาที่ 2/2563

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศกำหนดการพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าเทอมผ่อนผัน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ให้นักศึกษาที่ผ่อนผันชำระค่าเทอม […]

ประกาศการแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศการแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา […]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาบางส่วนแก่นักเรียนเรียนดี

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบางส่วนของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เป็นนักศึกษาปัจจุบันที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ […]