ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในโอกาสได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์ ระดับดีเด่น

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ ผศ.ภาวนา […]

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1/2565

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1/2565 […]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรม ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 โดยมี […]

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นางสาวพัชรียา จาดสกุล ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล รุ่น 55

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นางสาวพัชรียา จาดสกุล ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กมลณิตย์ ภู่สร ที่ได้รับการจัดสรรทุนภายนอกด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กมลณิตย์ ภู่สร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับการจัดสรรทุนภายนอกด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ […]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 […]