คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี […]

คัดเลือกตัวแทนเพื่อร่วมเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดประชุมคัดเลือกตัวแทนบุคลากรที่มิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อร่วมเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี โดย ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ […]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดย […]