คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มทร.พระนคร กับโรงเรียนวัดราชาธิวาส

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ โรงเรียนวัดราชาธิวาส โดยมีรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ […]

นักศึกษาฝึกสอนนำนักเรียนคว้ารางวัลชนะเลิศการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ Young PNU Turtlebot 3

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

นายวาริส วีระสินธุ์ นักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะครูผู้สอนนักเรียนโรงเรียนตันหยงมัส […]

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 […]

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านระบบด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและงานประกันคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา มีผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา […]