คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดี ผศ.ภาวนา ชูศิริ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดี ผศ.ภาวนา ชูศิริ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ […]

ปฐมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดโครงการปฐมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา […]

โครงการมัชฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการมัชฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ […]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้การต้อนรับอธิการบดีเยี่ยมชมคณะฯ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ […]

โครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาชีพให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชาธิวาส

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาชีพให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชาธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาทางด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล มีนักเรียนเข้าร่วม […]