งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 […]

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านระบบด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและงานประกันคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา มีผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา […]

นักศึกษาฝึกสอนนำนักเรียนคว้ารางวัลชนะเลิศในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

นายปิติกร แสงอยู่  นักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในฐานะครูที่ปรึกษา […]

ตัวแทนคณะเข้าอวยพรปีใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปภัมถ์ฯ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์สุนารี […]