โครงการพัฒนาทักษะงานด้านเกษตรอัจฉริยะในตลาดดิจิทัล (Upskill/Reskill) ประจำปีงบประมาณ 2566

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาทักษะงานด้านเกษตรอัจฉริยะในตลาดดิจิทัล (Upskill/Reskill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. […]

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมพิธีถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แด่ ​สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ […]

คณะฯให้การต้อนรับตัวแทน Agoda เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม Agoda Tech Camp Day

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

ดร.อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมคณาจารย์ […]

คณะฯเข้าแนะแนวการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม จ.ชลบุรี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาจารย์ ว่าที่ร้อยโทณัฏฐกิตติ์ ฤทธิ์ทอง, […]

คณะจัดประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อเตรียมพัฒนาองค์ความรู้เน้นฐานสมรรถนะด้านความเชี่ยวชาญนวัตกรรมแขนงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าสู่มาตรฐานโลก

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อเตรียมพัฒนาองค์ความรู้เน้นฐานสมรรถนะด้านความเชี่ยวชาญนวัตกรรมแขนงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าสู่มาตรฐานโลก โดยมี รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ  […]

คณะฯ จัดการขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี 2567

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี 2567 โดยมีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมประมูลเป็นจำนวนมาก […]