โครงการพัฒนาทักษะงานด้านเกษตรอัจฉริยะในตลาดดิจิทัล (Upskill/Reskill) ประจำปีงบประมาณ 2566

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาทักษะงานด้านเกษตรอัจฉริยะในตลาดดิจิทัล (Upskill/Reskill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. […]

คณะฯ ร่วมกิจกรรมปาฐกถาพิเศษ เนื่องในวาระดิถีครบ 150 ปี วันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชราชบุรีดิเรกฤทธิ์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมกิจกรรมปาฐกถาพิเศษ เนื่องในวาระดิถีครบ 150 ปี วันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชราชบุรีดิเรกฤทธิ์ […]

คณะฯรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี […]

คณะฯจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ประจำปี 2566

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี […]