สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์กมลณิตย์  ภู่สร : หัวหน้าสาขา

ผศ.นิธิพัฒน์ อิ๋วสกุล : อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์สุธี โสมาเกตุ : อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ทวีศักดิ์ ตรงตริกุล : อาจารย์ประจำสาขา