สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ดร.ศรัณย์ ฉัตรธัญญกิจ : หัวหน้าสาขาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร.ต.พรชัย เตชะธนเศรษฐ์ : อาจารย์ประจำสาขา
ดร.ขนิษฐา ดีสุบิน : อาจารย์ประจำสาขา
ดร.มนตรี บุญเรืองเศษ : อาจารย์ประจำสาขา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี : อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล : อาจารย์ประจำสาขา