สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร.ต.ดร.พรชัย เตชะธนเศรษฐ์ : หัวหน้าสาขา

ดร.ขนิษฐา ดีสุบิน : อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี บุญเรืองเศษ : อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี : อาจารย์ประจำสาขา

ดร.อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล : อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์นิคม ดิษฐคลึ : อาจารย์ประจำสาขา