สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์อดิศร  จรัลวรกูลวงศ์ :หัวหน้าสาขา

ดร.วิชชา อุปภัย : อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภควัต เกอะประสิทธิ์ : อาจารย์ประจำสาขา

นายกมลภพ  มีแป้น : อาจารย์ประจำสาขา

นายพีรภัทร โอวาทชัยพงศ์ : อาจารย์ประจำสาขา

ว่าที่ร้อยโทณัฏฐกิตติ์ ฤทธิ์ทอง : อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ไกรศักดิ์ โพธิ์ทองคำ : อาจารย์ประจำสาขา (ศึกษาต่อ)

อาจารย์ศุภโชค  ตันติวิวัทน์ : อาจารย์ประจำสาขา (ศึกษาต่อ)