อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หัวหน้าสาขา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภควัต เกอะประสิทธิ์

- ปร.ด.เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
- ค.อ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
- ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์อดิศร จรัลวรกูลวงศ์

- ค.อ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
- ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ ดร.วิชชา อุปภัย

- ปร.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
- วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
- วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
รองแผน
อาจารย์ ดร.ศุภโชค ตันติวิวัทน์

- วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
- วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
- วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์พีรภัทร โอวาทชัยพงศ์

- วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
- วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ ว่าที่ร้อยโทณัฏฐกิตติ์ ฤทธิ์ทอง

- วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
- คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ไกรศักดิ์ โพธิ์ทองคำ (ศึกษาต่อ)

- วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
- วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์กมลภพ มีแป้น (ศึกษาต่อ)

- วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
- วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล