สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภควัต เกอะประสิทธิ์ : หัวหน้าสาขา

อาจารย์อดิศร  จรัลวรกูลวงศ์ : อาจารย์ประจำสาขา

ดร.วิชชา อุปภัย : อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ศุภโชค  ตันติวิวัทน์ : อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์พีรภัทร โอวาทชัยพงศ์ : อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ ว่าที่ร้อยโทณัฏฐกิตติ์ ฤทธิ์ทอง : อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ไกรศักดิ์ โพธิ์ทองคำ : อาจารย์ประจำสาขา (ศึกษาต่อ)

อาจารย์กมลภพ  มีแป้น : อาจารย์ประจำสาขา (ศึกษาต่อ)