สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวนา ชูศิริ : หัวหน้าสาขา

รองแผน

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ : อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์อนุชา ไชยชาญ : อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์พิสิฐ สอนละ: อาจารย์ประจำสาขา

ดร.วารินี วีระสินธุ์ : อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์วรรณภา มโนสืบ : อาจารย์ประจำสาขา


อาจารย์สุปัญญา สิงห์กรณ์ : อาจารย์ประจำสาขา