สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ผศ.ภาวนา ชูศิริ : หัวหน้าสาขา

รองแผน

ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ : อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์อนุชา ไชยชาญ : อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์พิสิฐ สอนละ: อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์วารินี วีระสินธุ์ : อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์วรรณภา มโนสืบ : อาจารย์ประจำสาขา


อาจารย์สุปัญญา สิงห์กรณ์ : อาจารย์ประจำสาขา