ขั้นตอนที่ 4. รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (รอบเพิ่มเติม)

ขั้นตอนที่ 4 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และรายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563