ขั้นตอนที่ 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและการสอบข้อเขียน

ขั้นตอนที่  2  กำหนดการสอบข้อเขียนทางระบบออนไลน์  ได้แก่  รายวิชาวัดแววความเป็นครู (เหตุการณ์สำคัญ บริบททางการศึกษา หลักสูตร การสอน การวัดผล การวิจัย จิตวิทยา ฯลฯ

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2563  เวลาในการสอบคัดเลือก  09.00- 11.00 น.  รวมเวลา 2 ชั่วโมง รหัสประจำตัวสอบ ทุกตัวเลข ไม่ต้องใส่ขีด (ดูจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ)

** กำหนดให้เข้าระบบภายในวันและเวลาที่กำหนด หากหมดระยะเวลาดังกล่าวระบบจะทำการปิดโดยอัตโนมัติ ผู้เข้าสอบสามารถ login การเข้าสอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และสามารถสอบได้ทุกทีที่ต้องการ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบอินเตอร์เน็ตทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตปลดล็อกให้ทุกกรณี