ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู

*ขั้นตอนการขอรับใบประกอบวิชาชีพ (ก.ค.)*

รอบที่ 79 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2563

รอบที่ 78 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

รอบที่ 77 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

รอบที่ 76 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

รอบที่ 75 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562

รอบที่ 74 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

รอบที่ 73 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

รอบที่ 72 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

รอบที่ 71 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู (รอบที่ผ่านมา)