ข่าวสารคณะ

กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แจ้งประกาศกำหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ชื่อหลักสูตร “อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งและพัฒนานวัตกรรมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ” ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วันที่ 22 มกราคม 2567 ในรูปแบบออนไลน์ เวลา 08.30-12.00 น