ข่าวสารคณะ

ประกาศกำหนดรับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา 2567

สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศกำหนดรับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา 2567