ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2567

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2567