ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบ Online และ onsite ระหว่างวันที่ 4-5 และ 7 มิถุนายน 2567 โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร จำนวน 9 หลักสูตร

หลักสูตร รายชื่อผู้ตรวจ ตำแหน่ง
ค.อ.ม. นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

๑. รศ.ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล ประธานกรรมการ
๒. รศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์ กรรมการ
๓. รศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ กรรมการและเลขานุการ
หลักสูตร รายชื่อผู้ตรวจ ตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

๑. ผศ.ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร กรรมการ
๓. ผศ.ดร.สุชาดา เกตุดี กรรมการและเลขานุการ
หลักสูตร รายชื่อผู้ตรวจ ตำแหน่ง
อส.บ. อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

 

๑. ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน ประธานกรรมการ
๒. รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ กรรมการ
๓. ผศ.ดร.มนัส บุญเทียรทอง กรรมการและเลขานุการ
หลักสูตร รายชื่อผู้ตรวจ ตำแหน่ง
อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

 

๑. ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน ประธานกรรมการ
๒. รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ กรรมการ
๓. ผศ.ดร.มนัส บุญเทียรทอง กรรมการและเลขานุการ
หลักสูตร รายชื่อผู้ตรวจ ตำแหน่ง
ค.อ.บ. คอมพิวเตอร์และ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (๔ ปี)

 

๑. ผศ.ดร.สิริพร อั้งโสภา ประธานกรรมการ
๒. ผศ.กิตติ จุ้ยกำจร กรรมการ
๓. ผศ.ภาวนา ชูศิริ กรรมการและเลขานุการ
หลักสูตร รายชื่อผู้ตรวจ ตำแหน่ง
ค.อ.บ. เครื่องกล (๔ ปี)

 

๑. อาจารย์สุธี รุกขพันธุ์ ประธานกรรมการ
๒. ผศ.รุ่งโรจน์ แก้วศรีงาม กรรมการ
๓. ดร.อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล กรรมการและเลขานุการ
หลักสูตร รายชื่อผู้ตรวจ ตำแหน่ง
อส.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

 

๑. ผศ.ดร.ปฏิภาณ ถิ่นพระบาท ประธานกรรมการ
๒. ผศ.ดร.ภัทรพงศ์ เกิดลาภี กรรมการ
๓. ผศ.ดร.สุชาดา เกตุดี กรรมการและเลขานุการ
หลักสูตร รายชื่อผู้ตรวจ ตำแหน่ง
ค.อ.บ. อุตสาหการ (๔ ปี)

 

๑. ผศ.ดร.ภัทรพงศ์ เกิดลาภี ประธานกรรมการ
๒. ผศ.ดร.ปฏิภาณ ถิ่นพระบาท กรรมการ
๓. ผศ.ภาวนา ชูศิริ กรรมการและเลขานุการ
หลักสูตร รายชื่อผู้ตรวจ ตำแหน่ง
อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

 

๑. ผศ.รุ่งโรจน์ แก้วศรีงาม ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์สุธี รุกขพันธุ์ กรรมการ
๓. ดร.อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล กรรมการและเลขานุการ