ข่าวกิจกรรมคณะ

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร
แก่นักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนวัดราชาธิวาส ที่มีการจัดการเรียนการสอนโครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567