ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะฯประชุมคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ที่มิใช่หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567