ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการศึกษาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการศึกษาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม นำโดย ดร.วรเอก อินทขันตี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และมีอาจารย์เกษม เขษมพุฒเรืองศรี เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตัดต่อ VDO ด้วยโปรแกรม Cap Cut โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาลงพื้นที่ในชุมชนศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรม และเป็นการสร้างจิตสำนึกและรู้จักหวงแหนนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ รวมถึงส่งเสริมการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี ณ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง และ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 3 ห้อง LEARNING SPACE 1 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567