ข่าวสารคณะ

ประกาศขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี 2566

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี 2565 เปิดให้ผู้สนใจรับเอกสารประกอบการขาย ตั้งแต่ 30 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ ได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือติดต่อ 02-665-3777 ต่อ 7151