ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะฯจัดสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีคณะกรรมการดังนี้

  • รศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์ ประธานกรรมการ
  • ผศ.ดร.ปราโมทย์ วีรานุกูล กรรมการ
  • ผศ.ดร.ภควัต เกอะประสิทธิ์ ที่ปรึกษา
  • รศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ ทีปรึกษาร่วม

ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567