ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะฯจัดการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) ให้ตรงตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567