ข่าวกิจกรรมคณะ

ปฐมนิเทศโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ชื่อหลักสูตร “อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งและพัฒนานวัตกรรมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ” ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ในรูปแบบออนไลน์  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567