ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งกำหนดการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2566

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศ แจ้งเรื่องการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคสมทบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566