ข่าวกิจกรรมคณะ

คณบดีนำทีมผู้บริหาร ศึกษาดูงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำทีมผู้บริหาร ศึกษาดูงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนประสานความร่วมมือในการพัฒนาด้านวิชาการ ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566