ข่าวสารคณะ

ประกาศกำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศกำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ขอให้นักศึกษาผู้กู้ยืมที่มีความประสงค์จะกู้ยืมยื่นผ่านระบบกยศ Connect/ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล(DSL) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ผู้กู้ยืมรายใหม่

 1. ลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งาน กยศ Connect/ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล(DSL)
 2. ยื่นแบบคำขอกู้ยืม เพื่อให้สถานศึกษาตรวจสอบแบบคำขอกู้ยืมเงิน
 3. รอการตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา

 1. ยื่นแบบคำขอกู้ยืม เพื่อให้สถานศึกษาตรวจสอบแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบกยศ Connect/ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล(DSL)
 2. รอการตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารประกอบการพิจารณา โดยนักศึกษากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม https://forms.gle/pYC4evoDixyf8PZa6 ตามข้อ 1-8 สถานศึกษาจะได้เก็บประวัติ เพื่อใช้ในการพิจารณาการกู้ยืมต่อไป

 1. หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผู้กู้ยืมและผู้ปกครอง (ดาวน์โหลดในระบบ DSL)
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืมและผู้ปกครอง
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนโดยชอบธรรมกรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ
 4. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ยืม/สลิปเงินเดือน รายได้ไม่เกิน 360,000 บาท ต่อปี
 5. บันทึกการเก็บกิจกรรมจิตอาสา รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษาไม่นับชั่วโมง
 6. ใบลงทะเบียนเรียน/สำเนาใบเสร็จรับเงิน
 7. แผนที่ที่อยู่อาศัย พร้อมภาพถ่ายที่อยู่อาศัย 1-2 ภาพ
 8. ใบแสดงผลการศึกษา

ผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี รอประกาศขั้นตอนยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DSL โดยกรอกข้อมมูลลงในแบบฟอร์ม https://forms.gle/vWYdLq5Jx3xUEE4QA เพื่อใช้ในการพิจารณาการกู้ยืมดังนี้

 1. บันทึกการเก็บกิจกรรมจิตอาสา 36 ชม.นับระยะเวลาการเก็บตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565- เมษายน 2566
 2. ใบลงทะเบียนเรียน/สำเนาใบเสร็จรับเงิน
 3. ผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00

ทั้งนี้ผู้กู้ยืมดำเนินการยื่นกู้ ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โดยผู้กู้ยืมทั้งรายใหม่ รายเก่าย้ายสถานศึกษา และรายเก่าเลื่อนชั้นปี ดำเนินการยื่นกู้ในระบบ DSL ให้เรียบร้อย