ข่าวกิจกรรมคณะ

มอบเกียติบัตร ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ รุ่นที่ 2 กับโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานในการมอบเกียติบัตรให้แก่นักเรียนสำเร็จการศึกษาเรียนครบตามหลักสูตร ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ รุ่นที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมศาสตร์ กับโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมให้โอวาทแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ในทุกๆด้าน ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนในระดับที่สูงขึ้น และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต่อไป โดยตัวแทนนักเรียนได้ กล่าว ขอขอบคุณคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและทางโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ที่ทำให้มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯนี้ แม้จะเรียนหนักแต่เป็นโอกาส ที่ทำให้พวกเค้ามีความรู้ทางด้านของไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำความรู้ที่เรียนมาทำชิ้นงานได้ และขอบคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ฯที่ท่านอาจารย์คอยเป็นที่ปรึกษา แก้ปัญหาในทุกๆด้านระหว่างเรียน สละเวลา จนทำให้งานสำเร็จลุล่วงผ่านไปได้ด้วยดี จำนวน 17 คน ณ ห้องประชุมเทเวศร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566