ข่าวสารคณะ

กำหนดการจัดสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ณ ห้องประชุมเทเวศร์ ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วันที่ 31 มีนาคม 2566