ข่าวสารคณะ

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566 (รับวุฒิเดิม ปวช. หรือ ปวส.)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2566 (สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิ ปวช./ปวส.)